PRAHA 22

Projednání návrhu financování Ročních akčních plánu na rok 2023, 2024 a 2025

Dne 6. 9. 2024 jsme se odpoledne sešli v Muzeu Uhříněves se všemi zástupci zapojených škol v MAP na našem území a věnovali se vybraným strategickým dokumentům MAP, konkrétně Ročním akčním plánům (dále jen RAP) 2023, 2024, 2025.

Proběhlo pravidelné vyhodnocení RAP 2023. Dále pak jsme se s řediteli a zástupci škol věnovali, v rámci Strategické části MAP, aktualizaci priorit a cílů, dle zjištěných potřeb našeho území. Důležitým momentem v tomto procesu je u vybraných aktivit projednat povinná témata MAP na další období, které MŠMT v rámci výzvy OP JAK  (Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP) určuje jako oblasti podporované, tedy financovatelné v rámci implementační části projektu MAP IV, a aktivity, které plánujeme (neboť jsme je vybrali jako aktivity potřebné se shodou v území) a budeme je hradit z jiných zdrojů. Byl finalizován návrh financování u všech RAP, které jsou výstupy projektu MAP III.

Materiály jsou již nyní připraveny pro jednání ŘV a do konzultačního procesu s aktéry MAP, termín obou jednání říjen 2023.

František Wetter
Vedoucí pracovní skupiny pro financování MAP III