PRAHA 22

EVALUACE – o čem tato povinná aktivita projektu MAP III je a co je jejím cílem?

Evaluace procesu místního akčního plánování je povinná aktivita projektu MAP III, jejímž cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2023.

Jedná se vlastně o takovou SEBEREFLEXI toho, co se v MAPu ve sledovaném období podařilo, co bylo a je přínosem, kde byly a jsou případné rezervy a příležitosti pro další rozvoj. V centru evaluace tedy stoji samotný projekt MAP a způsob jeho implementace se zaměřuje na procesy a operace v rámci realizace projektu.

Nastartovaná a  probíhající spolupráce v oblasti místního akčního plánování je velice důležitá, smysluplná a efektivní, proto je žádoucí zajistit řádnou kontinuitu tak, aby MČ Praha 22 mohla v nastavených aktivitách, týkajících se rozvoje, aktualizace MAP partnerství a společného strategického plánování pokračovat i dále.

Co je hlavním cílem Evaluace?

Jednoznačně identifikovat přínosy i rozvojové oblasti akčního plánování pro děti a žáky, rodiče, ředitele a učitele, zřizovatele a další subjekty, které se v akčním plánování angažovaly nebo jím byly dotčeny, a to ve zmíněném období 2014 – 2023.

V jakém stádiu nyní aktivita Evaluace je?

V listopadu 2022 byl vytvořen Plán evaluace (vstupní zpráva), jehož smyslem bylo nastavit evaluační otázky a aktivity, a to podle metodiky MŠMT – Postupy MAPIII tak, aby následně mohla být,  po realizaci těchto aktivit, zodpovězena, zjištěna a vyhodnocena:

  1. Účelnost – zda bylo dosaženo cílů MAP a zda se postupovalo v souladu s jeho principy
  2. Dopady  – co akční plánování v území změnilo a co jednotlivým klíčovým aktérům přineslo
  3. Udržitelnost – zda a jakým způsobem je zajištěno pokračování akčního plánování

Evaluační otázky a evaluační aktivity budou zahrnovat také navíc oblast společenské odpovědnosti, protože celospolečenská změna k udržitelnému rozvoji začíná právě ve školách. Aktvity a investice, plánované  v rámci MAPu nejen optikou účelnosti, dopadů a udržitelnosti, ale také optikou společenské odpovědnosti, může mít pro školy přínosy ve formě podpory dětí při jednání společných hodnot, úspory finančních prostředků, vytvoření atraktivnějšího prostředí pro děti, zaměstnance i rodiče, lepší pověsti a obrazu školy.

Součástí Plánu evaluace je také seznam evaluačních otázek, jimiž se budou výše zmíněné oblasti mapovat a také časový harmonogram, z něhož vyplývají všechny aktivity, které jsou v průběhu evaluace nezbytné. Vedle dotazníkového šetření se bude jednat například také o rozhovory se zástupci klíčových aktérů MAPu.

Co se týká Závěrečné zprávy evaluace, tato bude vytvořena a zveřejněna v listopadu 2023. Bude obsahovat krátký popis situace v území před akčním plánováním, cíle MAPu (co měly změnit) a mechanismu, jak těchto cílů mělo být dosaženo. V závěrečné zprávě pak budou zodpovězeny otázky stanovené v evaluačním plánu, popsán postup, jak byly tyto odpovědi získány a jejich evaluace. Zjištění evaluace a doporučení z nich plynoucí budou součástí závěrečné zprávy a zároveň budou prezentovány všem klíčovým aktérům i široké veřejnosti.

Osobně celý proces evaluace vnímám jako ideální příležitost pro to, důkladně si zmapovat celý projekt od jeho vzniku v roce 2014 dosud, a to nejenom analýzou všech dokumentů, které za tu dobu vznikly, ale také rozhovory s řídícím výborem, členy realizačního týmu s vedoucími jednotlivých pracovních skupin.

Závěrečná zpráva Evaluace by pak měla být jistě srozumitelná, jasná a především užitečná pro naši další společnou práci.

Mgr. Kateřina Kaňoková
Evaluátorka